Evaluation of Early Maladaptive Schemas and Metacognition in Vaginismus Patients
1Aksaray University Training and Research Hospital, Aksaray, Aksaray, Turkey
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
4Kütahya Assoc. Dr Mustafa Kalemli Tavşanlı State Hospital, Kütahya, Turkey
J Cogn Behav Psychother Res 2019; 8(3): 131-139 DOI: 10.5455/JCBPR.290615
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

According to the cognitive approach in the vaginismus etiology, it is accepted that the development of the vaginismic response is caused by the cognitive processes, meaning, interpretation and perception disorders. Many researchers have described negative cognitive schemas and information processing errors in patients with sexual dysfunction. Metacognition and schemas in vaginismus patients have not been studied together. We performed 30 women in the vaginismus group and 30 healthy women as a control group in order to test the hypothesis that our study was different in terms of early maladaptive schemas and metacognition according to the control group in vaginismus patients and that there were some early maladaptive schema subtypes and metacognition subtypes. Participants were assessed by sociodemographic data form, young schema scale short form, metacognition scale, Arizona sexual experience scale, Glombock Rust sexual satisfaction scale. When we looked at the scales in our study, there were differences in four subscale scores (‘pessimism’, ‘approval seeking’, ‘punishment’ and ‘high standards’) from the control group in the vaginismus group. When the metacognitive characteristics were examined, there was a difference in the scores of ‘uncontrollability and danger’, ‘control of thinking’, ‘cognitive awareness’ subscale scores in the control group. Our study is significant in that it is a guide for future studies that will examine the change in cognitive parameters before and after treatment on a larger scale.


Vajinismus Hastalarında Erken Dönem Uyumsuz Şema ve Üst Bilişlerin Değerlendirilmesi
1Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aksaray, Türkiye
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
3Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
4Kütahya Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi, Kütahya, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2019; 8(3): 131-139 DOI: 10.5455/JCBPR.290615

Vajinismus etyolojisinde yer alan bilişsel yaklaşıma göre vajinismik yanıtın gelişmesinde bilişsel süreçlerden anlamlandırma, yorumlama ve algılama bozukluklarının etken olduğu kabul edilir. Birçok araştırmacı cinsel fonksiyon bozukluğu olan hastalarda olumsuz bilişsel şemalar ve bilgi işlemleme hatalarının bulunduğundan bahsetmiştir. Vajinismus hastalarında üst bilişi ve şemaları birlikte değerlendiren bir çalışma yoktur. Çalışmamız vajinismus hastalarında kontrol grubuna göre erken dönem uyumsuz şema ve üst bilişler açısından farklılık olduğunu ve bazı erken dönem uyumsuz şema alt tipleri ve üst biliş alt tipleri arasında ilişki bulunduğu hipotezini test etmek amacıyla vajinismus grubunda 30 kadın ve kontrol grubu olarak 30 sağlıklı kadın ile yapılmıştır. Katılımcılar sosyodemografik veri formu, young şema ölçeği kısa form ,Üst biliş ölçeği, Arizona cinsel yaşantılar ölçeği, Glombock Rust cinsel doyum ölçeği ile değerlendirilmiştir. Çalışmamızda şemalara bakıldığında vajinismus grubunda kontrol grubundan dört alt ölçek puanlarında (‘karamsarlık’, ‘onay arayıcılık’,’cezalandırılma’ ve ‘yüksek standartlar’) farklılık saptanmıştır. Üstbiliş özelliklerine bakıldığında ise kontrol grubundan ‘kontrol edilemezlik ve tehlike’, ‘düşünceleri kontrol’, ‘bilişsel farkındalık’ alt ölçek puanlarında farklılık saptanmıştır. Çalışmamız daha büyük ölçekli, tedavi öncesi ve sonrası bilişsel parametrelerde ki değişimi inceleyecek gelecek çalışmalar için yol gösterici olması açısından önemlidir.