The Relationship Between Social Problem Solving, Cognitive Factors and Social Media Addiction in Young Adults: A Pilot Study
1Yenimahalle Training and Research Hospital, Yildirim Beyazit University, Department of Psychiatry, Ankara, Turkey
2Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Faculty of Health Science, Department of Psychiatry, Ankara, Turkey
3Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Faculty of Health Science, Department of Psychiatry, Ankara, Turkey
4Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Faculty of Health Science, Department of Psychiatry, Ankara, Turkey
J Cogn Behav Psychother Res 2019; 8(3): 164-169 DOI: 10.5455/JCBPR.51403
Full Text PDF

Abstract

The aim of this study is to examine the analysis of automatic thinking, intermediate beliefs and fundamental beliefs of individuals using social media within the framework of cognitive theories and comparison of cognitive structures according to their addiction levels. In addition, it was aimed to determine the addiction levels and behaviors of individuals using social media in terms of their social problem solving skills. The study included a total of 35 male and 49 female young adults aged 18-25, who did not meet the diagnostic criteria for mood disorder, psychotic disorder or anxiety disorder and who were literate and volunteered for the study, were included. After giving consent to participate in the study, participants were given a Sociodemographic Data Form, Social Problem Solving Inventory-Revised Form (SPSI-R), Social Media Addiction Scale (SMAS), Dysfunctional Attitudes Scale Short Form (DAS-SF), Social Comparison Scale (SCS) and Automatic Thoughts Questionnaire (ATQ) as self-test. According to our findings, we found a significant relationship between social media addiction and social problem solving. Particularly, there was a significant relationship between social problem solving, negative problem orientation, avoidance style subscales and social media addiction. Negative cognition was found to be inversely related to positive social problem solving behavior. We think that evaluating negative cognitions and social problem-solving skills may be beneficial in managing social media addiction.


Genç Erişkinlerde Bilişsel Faktörlerin Sosyal Problem Çözme ve Sosyal Medya Bağımlılığı ile İlişkisi: Pilot Çalışma
1Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Diskapi Yildirim Beyazit Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Bölümü, Ankara, Türkiye
3Diskapi Yildirim Beyazit Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Bölümü, Ankara, Türkiye
4Diskapi Yildirim Beyazit Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Bölümü, Ankara, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2019; 8(3): 164-169 DOI: 10.5455/JCBPR.51403

Bu çalışma ile, sosyal medya kullanan bireylerin otomatik düşünce, ara inançlar ve temel inançlarının bilişsel kuramlar çerçevesinde incelenmesi ve bağımlılık düzeylerine göre bilişsel yapılanmalarının karşılaştırılması hedeflenmiştir. Ayrıca sosyal medya kullanan bireylerin bağımlılık düzeylerinin ve davranışlarının belirlenerek sosyal sorun çözme becerileri açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya 35 erkek ve 49 kadından oluşan 18-25 yaş arası ve psikotik bozukluk, duygudurum bozukluğu ve anksiyete bozukluğu açısından tanı kriterlerini karşılamayan kişiler alınmıştır. Araştırmaya katılma onayını verdikten sonra katılımcılara Sosyodemografik Veri Formu, Sosyal Problem Çözme Envanteri Kısa Form, Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği, Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği Kısa Formu, Sosyal Karşılaştırma Ölçeği ve Otomatik Düşünceler Ölçeği uygulanmıştır. Bulgularımıza göre sosyal medya bağımlılığı ile sosyal problem çözme arasında önemli bir ilişkiyi saptandı. Özellikle sosyal problem çözmenin probleme olumsuz yönelim ve kaçıngan tarz alt ölçekleri ile sosyal medya bağımlılığı arasında önemli bir ilişki mevcuttu. Olumsuz bilişlerinin, olumlu sosyal problem çözme davranışı ile ters ilişkili olduğu saptandı. Bireylerin problem çözme değerlendirmelerini iyileştirmede önemli bir etkiye sahip olduğu bildirilen BDT, bu alanda önemli bir seçenek olarak görünmektedir.