The Effect of Perfectionism and Body Perception on Orthorexia Among Young Adults
1Hasan Kalyoncu University, Department of Psychology, Gaziantep, Turkey
J Cogn Behav Psychother Res 2019; 8(3): 170-178 DOI: 10.5455/JCBPR.26960
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The purpose of the research is to investigate, perfectionism and body perception’s effects on orthorexia nervosa (ON). According to this, the research is conducted by 81 college students. ORTO-11, Positive and Negative Perfectionism Scale, Body Appreciation Scale were applied. The results obtained, the scores of perfectionism and body perception weren’t predicted orthorexia nervosa. In addition to this, there were no statistically significant differences ON scores and gender. Also, there were any significant differences between ON scores and departments. These findings were discussed in the light of the related literature and the limitations of the research were given and suggestions were made for future researchers. Especially, it was emphasized how important and needed the research which works on the relation between ON and body perception.


Genç Yetişkinlerde Mükemmeliyetçilik ve Beden Algısının Ortoreksiyaya Etkisi
1Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Gaziantep, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2019; 8(3): 170-178 DOI: 10.5455/JCBPR.26960

Bu araştırmada, mükemmeliyetçilik ve beden algısının Ortoreksiya Nervoza’ya etkisini incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 81 üniversite öğrenci katılımcısı ile araştırma yürütülmüştür. Katılımcılara ORTO-11 Ölçeği, Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği ve Beden Memnuniyeti Ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; araştırmaya katılan kişilerin %51,25’inin kadın, %48,75’inin ise erkek ve yaş ortalamasının 20,96 olduğu saptanmıştır. Mükemmeliyetçilik ve beden algısı puanlarının Ortoreksiya Nervoza’yı (ON) yordamadığı görülmektedir (βmükemmeliyetçilik=-0,104, βbedenalgısı=-0,081, R2=0,015, p>0,05). Bununla birlikte cinsiyet ve eğitim görülen bölüme göre, ON puanlarının farklılaşmadığı görülmektedir. Literatür ışığında bu bulgular tartışılmış, araştırma ile ilgili sınırlılıklara yer verilmiş ve gelecek araştırmacılar için önerilerde bulunulmuştur. Özellikle ON’nin beden algısı ile ilişkisine dair yapılacak araştırmalara duyulan ihtiyacın önemi vurgulanmıştır.