Relationship of Models of Consistency and Psychological Flexibility with Persecutory Delusions
1Department of Psychiatry, Karaman State Hospital, Karaman, Turkey
2Department of Psychiatry, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
J Cogn Behav Psychother Res 2019; 8(3): 179-189 DOI: 10.5455/JCBPR.41475
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The goal of research is to assess the preference for consistency, cognitive fusion and experiential avoidance levels of persons with delusional persecution delusions, and the interrelationship of these items. The patient group consisted of 82 patients with delusions who were diagnosed with schizophrenia, schizophreniform, schizoaffective disorder, delusional disorder, and other unspecified psychotic disorders. For the control group, 86 people who showed similar characteristics were included in the study. Participants in both groups fill form for the Sociodemographic Data Form, Preference for Consistency Scale (PFC), Peters Delusion Inventory (PDI, only items for Persecutory Delusion), Cognitive Fusion Scale (CFQ), Acceptance and Action Questionnaire-II (AAQ-II) themselves. There was a significant difference between the patient group with delusions and the control group for the scores of PFC, AAQ-II and CFQ (p<0.025). Positive correlations were found between scores of PFC, AAQ-II, CFQ, PDI and PDI subscales in patient group with delusions in terms of psychological flexibility and preference for consistency (p<0.05). Findings show that patients with persecutory delusions are psychologically stricter and attach greater importance to consistency than healthy individuals. In addition, consistency and psychological flexibility are associated with attitude towards delusions.


Tutarlılık ve Psikolojik Esneklik Modellerinin Perseküsyon Hezeyanları ile İlişkisi
1Karaman Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Karaman, Türkiye
2Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Ankara, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2019; 8(3): 179-189 DOI: 10.5455/JCBPR.41475

Araştırmanın amacı perseküsyon hezeyanlarına sahip kişilerin tutarlılık tutumlarını, bilişsel birleşme ve yaşantısal kaçınma seviyelerini ve bu değişkenlerin birbirleri ile ilişkilerini değerlendirmektir. Hezeyanlı hasta grubu, şizofreni veya başka psikotik bozukluk tanısı alan 82 hastadan oluşmaktadır. Kontrol grubu olarak benzer özellikler gösteren sağlıklı 86 kişinin verisi çalışmaya dahil edilmiştir. Her iki gruptaki katılımcılara Sosyodemografik Veri Formu, Tutarlılık Tercihi Ölçeği (TTÖ), Peters Hezeyan Envanteri (Peters Delusion Inventory-PDI, perseküsyon hezeyanı ile ilgili maddeleri), Bilişsel Birleşme Ölçeği (BBÖ), ve Eylem Formu-II (KEF-II)’den oluşan değerlendirme seti verilmiş, hezeyanlı hasta grubunda ek olarak Hezeyanlı hasta ve kontrol grubu arasında TTÖ, BBÖ ve AAQ-II puanları anlamlı olarak farklı bulunmuştur (p<0,025). Araştırmada psikolojik esneklik ve tutarlık tutumu açısından, hezeyanlı hasta grubunun TTÖ, KEF-II, BBÖ, PDI ve PDI alt boyutların puanları arasında pozitif yönlü korelasyon bulunmuştur (p<0,05). Bulgular perseküsyon hezeyanı olan hastalarının sağlıklı bireylere göre psikolojik açıdan daha katı olduğunu ve tutarlığa daha fazla önem atfettiğini göstermektedir. Ayrıca, tutarlık tutumu ve psikolojik esneklik hezeyanlarla ilgili tutumla ilişkilidir.