Effects of Cognitive Behavioral Therapy on Body Mass Index, Emotional Eating and Mindful Eating of Post-Bariatric Surgery Patients: A Randomized Controlled Trial
1Yeditepe University Hospital, Department of Nutrition and Dietetics and Department of Psychology, İstanbul, Turkey
2Boğaziçi University, Faculty of Education, Department of Psychological Counseling and Guidance, İstanbul, Turkey
J Cogn Behav Psychother Res 2023; 12(3): 208-220 DOI: 10.5455/JCBPR.2926
Full Text PDF

Abstract

Bariatric surgery is one of the most effective treatments of obesity, but some patients regain weight post-operatively. Continuum of disordered eating behaviors and emotional eating are among the main predictors of weight regain. The purpose of this study was to investigate the effects of cognitive behavioral therapy on the body mass index, emotional eating and mindful eating of post-bariatric surgery patients. The study was designed as a randomized control trial. A total of 60 post-bariatric surgery patients were randomized into two groups: 1) 30 patients received only nutritional education; 2) 30 patients received cognitive behavioral therapy and nutritional education. Acute treatment phase consisted of 5 one in two-week sessions, maintenance phase consisted of 3 monthly sessions, and a follow-up session was made at the end of 1 year. All patients were evaluated for body mass index and emotional eating scale and mindful eating questionnaire were applied at baseline (1st session), after the acute phase (5th session), at last session of maintenance phase (8th session), and at 1-year follow-up. Body mass index of both groups decreased significantly at the end of acute and maintenance phase, but mean body mass index of only nutritional education group increased at the end of 1st year follow up while CBT group preserved the weight loss. Cognitive behavioral therapy is effective for continuum of weight loss, decrease of emotional eating and increase of mindful eating of post-bariatric patients, and these beneficial effects of cognitive behavioral therapy are preserved at the end of 1 year.


Bariatrik Cerrahi Ameliyatı Sonrası Hastalarda Bilişsel Davranışçı Terapinin Beden Kitle Endeksi, Duygusal Yeme ve Bilinçli Yeme Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
1Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Psikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Boğaziçi Üniversitesi, Fakülte Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2023; 12(3): 208-220 DOI: 10.5455/JCBPR.2926

Bariatrik cerrahi, obezitenin en etkili tedavilerinden biridir ancak bazı hastalar ameliyattan sonra tekrar kilo almaktadır. Düzensiz yeme davranışlarının sürekliliği ve duygusal yeme davranışı kilo alımının ana belirleyicileri arasındadır. Bu çalışmanın amacı, post-bariatrik cerrahi hastalarında Bilişsel Davranışçı Terapi’nin; beden kitle endeksi, duygusal yeme ve bilinçli yeme üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Çalışma, randomize kontrol denemesi olarak tasarlanmıştır. Toplam 60 post bariatrik cerrahi hastası iki gruba randomize edilmiştir: 1) 30 hasta sadece beslenme eğitimi almıştır; 2) 30 hastaya Bilişsel Davranışçı Terapi ve beslenme eğitimi verilmiştir. Akut tedavi fazı iki haftada bir beş seanstan, idame fazı üç aylık seanslardan oluşmuştur ve bir yılın sonunda takip seansı yapılmıştır. Başlangıçta (1. seans), akut faz sonrasında (5. seans), idame fazının son seansında (8. seans) ve 1. yılda; hastaların beden kitle endeksine bakılmıştır. Ayrıca başlangıçta (1. seans), akut faz sonrasında (5. seans), idame fazının son seansında (8. seans) ve 1. yılda; hastalardan duygusal yeme ölçeğini ve bilinçli yeme ölçeğini doldurmaları istenmiştir. Akut dönem ve idame dönemi sonunda her iki grubun vücut kitle endeksi anlamlı olarak azalmıştır. Sadece beslenme eğitimi alan grubunun ortalama vücut kitle endeksi 1. yıl izlemi sonunda artarken, BDT grubunda kilo kaybı korunmuştur. Bilişsel davranışçı terapi, post bariatrik hastalarda; kilo kaybının devam etmesi, duygusal yemenin azalması ve bilinçli yemenin artmasında etkilidir. Bilişsel Davranışçı Terapinin bu yararlı etkileri bir yıl sonunda da korunduğu yapılan çalışmada açıkca gösterilmiştir.