Adaptation of the Rumination About an Interpersonal Offense Scale into Turkish
1Pamukkale University Kale Vocational School, Denizli/Turkey
2Necmettin Erbakan University Ahmet Keleşoğlu Faculty of Education, Konya/Turkey
J Cogn Behav Psychother Res 2017; 6(3): 101-107 DOI: 10.5455/JCBPR.268374
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The aim of the study is to adapt the Rumination about an Interpersonal Offense Scale (RIO) developed by Wade, Vogel, Liao and Goldman (2008) to Turkish on a group of university students. 450 students and 55 English teacher candidates from Pamukkale University participated in the study. The English and Turkish versions of the scale were carried out on English language teacher candidates to test the linguistic equivalence of the scale. Significant positive correlation was found (r=0.77) between English and Turkish version scores. The results of confirmatory factor analysis demonstrated that this scale yielded a single factor like original form (c2/sd=3.82, p<0.001, RMSEA=0.096, SRMR=0.04, GFI=0.97, AGFI=0.92, CFI=0.98). Corrected item-total correlations ranged from 0.48 to 0.80. The Cronbach alpha internal consistency coefficient of the scale was 0.88 and test-retest correlation was 0.76. Calculations for criterion-related validity of RIO were found to be positively related to negative affect; negatively related to positive affect and forgiveness significantly. The results of the validity and reliability analysis for the scale indicate that it can be used as a valid and reliable measurement tool.


Kişilerarası Hataya İlişkin Ruminasyon Ölçeği’ni Türkçeye Uyarlama Çalışması
1Pamukkale Üniversitesi Kale Meslek Yüksekokulu, Denizli/Türkiye
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Konya/Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2017; 6(3): 101-107 DOI: 10.5455/JCBPR.268374

Bu çalışmanın amacı, bir grup üniversite öğrencisi üzerinde, Wade, Vogel, Liao ve Goldman (2008) tarafından geliştirilen Kişilerarası Hataya İlişkin Ruminasyon Ölçeği’nin (KHİRÖ) Türkçeye uyarlama çalışmasının yapılmasıdır. Araştırmaya, Pamukkale Üniversitesi’nde öğrenim gören 450 öğrenci ve 55 İngilizce öğretmen adayı katılmıştır. Ölçeğin dilsel eşdeğerliğini test etmek için, İngilizce öğretmenliği anabilim dalındaki öğretmen adaylarına ölçeğin İngilizce ve Türkçe formları uygulanmıştır. İngilizce ve Türkçe formlardan elde edilen puanlar arasında pozitif ve anlamlı ilişki (r=0.77) saptanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin orijinal formda olduğu gibi tek faktörlü yapıda olduğunu göstermiştir (c2/sd=3,82, p<0.001, RMSEA=0.096, SRMR=0.04, GFI=0.97, AGFI=0.92, CFI=0.98). Ölçeğin madde toplam korelasyon katsayıları 0.48 ile 0.80 arasında değerlere sahiptir. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı 0.88 ve test-tekrar test korelasyonu 0.76 olarak bulunmuştur. KHİRÖ’nün ölçüt bağıntılı geçerliği için yapılan hesaplamalara göre ölçeğin negatif duygu ile pozitif yönde; pozitif duygu ve affetme ile negatif yönde anlamlı ilişkilere sahip olduğu görülmüştür. Ölçek için yapılan geçerlik güvenirlik analiz sonuçları, ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir.