Comparison of Parent Reported Sleeping Habits and Sleep Problems Between Attention Deficit and Hyperactivity Disorder and Healthy Controls
1Bolu Abant İzzet Baysal University Faculty of Medicine, Pediatric and Adolescent Psychiatry, Bolu
2İzmir Katip Çelebi University Faculty of Medicine, Pediatric and Adolescent Mental Health and Diseases, İzmir
3Department of Child and Adolescent Psychiatry, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir
J Cogn Behav Psychother Res 2017; 6(3): 108-114 DOI: 10.5455/JCBPR.266997
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD) has been shown to affect the quality of sleep in children. In this study it is aimed to evaluate sleep habits and sleep problems of the children who are diagnosed with ADHD and healthy controls. The study group consisted of 61 children (8–12 years old) with ADHD; the control group (87 children) comprised patients of other clinics at hospital. The Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School Aged Children-Present and Lifetime Version (K-SADS-PL) and DuPaul ADHD Rating Scale were used in the study. Children’s sleep habits and sleep problems were assessed with the Children’s Sleep Habits Questionnaire. ADHD group compared to healthy controls; statistical significant difference was found in bedtime resistance, the sleep onset delay, the sleep duration, the sleep anxiety, the night wakings, the parasomnias and the daytime sleepiness but no statistical significant difference was found in disordered breathing during the sleep. In our study, likewise in related literature, problems in the sleep habits evaluated by parents of the ADHD group children are more than the healthy controls. However, further studies with larger sample size and objective measures such as actigraphy and polysomnography may allow us to have more knowledge on this subject.


Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Olan Çocukların Ailelerinin Bildirdiği Uyku Alışkanlıklarının ve Uyku Sorunlarının Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Bolu
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen ruh Sağlığı ve Hastalıkları, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2017; 6(3): 108-114 DOI: 10.5455/JCBPR.266997

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)) tanılı çocukların uyku kalitelerinin etkilendiği gösterilmiştir. Çalışmada DEHB tanısı olan çocukların uyku sorunları ve alışkanlıkları açısından kendi içinde ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya 8–12 yaşları arasında 61 DEHB tanılı olgu ve hastanelerin diğer kliniklerine başvuran yaş ve cinsiyet olarak benzer 87 çocuk katılmıştır. Çalışmada Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu sürümü (ÇDGŞG-ŞY) Du Paul DEHB Değerlendirme Ölçeği uygulanmıştır. Çocuklarda uyku, Çocuklar İçin Uyku Alışkanlıkları Anketi ile değerlendirilmiştir. DEHB grubu sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldığında; yatma zamanı direnci, uykuya dalmanın gecikmesi, uyku süresi, uyku kaygısı, gece uyanmaları, parasomnialar, gün içinde uykululuk ve uyku sorunları açısından iki grup arasında istatistiksel anlamlılık bulunurken, uykuda solunum bozulması arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Çalışmamızda, literatüre benzer şekilde, DEHB grubundaki çocukların ebeveynleri tarafından değerlendirilen uyku alışkanlıklarındaki sorunlar sağlıklı kontrollere göre fazla bulunmuştur. Ancak, daha geniş örneklemli ve aktigrafi ve polisonografi gibi daha objektif ölçümlerle yapılan çalışmalar, bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmamıza olanak sağlayabilir.