The Investigation of Relationship Between Procrastination and Discomfort Intolerance in University Students
1Longitude Psychiatry Institute
2Hasan Kalyoncu University, Department of Psychology, Istanbul
J Cogn Behav Psychother Res 2017; 6(3): 123-132 DOI: 10.5455/JCBPR.269846
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, it is aimed to compare the strengths of people with high and low procrastination tendencies towards discomfort intolerance and to examine the relation between procrastination behavior and discomfort intolerance. The working group constitutes 70 students studying in universities of Istanbul who accepted voluntary participation. In this research; “The General Procrastination Scale” and “Academic Procrastination Scale”, “Resilience Scale”, “Discomfort Intolerance Scale” and “Personal Information Form” were used. Findings have been studied with SPSS (Social Sciences Statistical Package for Science) program.
In this study, the relationships among general procrastination, academic procrastination, distress and discomfort intolerance were analyzed. It was found that there was a positive relationship between distress intolerance and academic average, a positive relationship between general delay and academic delay, and an inverse relationship between general delay and academic average. According to these findings, there is no significant relationship between general procrastination, and discomfort and distress. Similarly, there is no significant relationship between academic procrastination, and discomfort intolerance and distress. The results of the research, limitations, and suggestions for future research are discussed in the light of the literature.


Üniversite Öğrencilerinde Ertelemeciliğin Rahatsızlığa Dayanıksızlıkla İlişkisinin İncelenmesi
1Boylam Psikiyatri Enstitüsü
2Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2017; 6(3): 123-132 DOI: 10.5455/JCBPR.269846

Bu çalışmada, erteleme eğilimi yüksek ve düşük olan kişilerin rahatsızlığa dayanma güçlerinin karşılaştırılması ve erteleme davranışının, rahatsızlığa dayanıksızlıkla ilişkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma grubunu, İstanbul ilinde üniversite eğitim gören, gönüllü katılımı kabul eden 70 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma da kullanılan ölçekler; “Genel Erteleme Ölçeği” ve “Akademik Erteleme Ölçeği”, “Sıkıntıya Dayanma Ölçeği”, “Rahatsızlığa Dayanma Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” dur. Çalışmadaki bulgular SPSS (Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paketi) programı kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmada genel erteleme, akademik erteleme, sıkıntıya ve rahatsızlığa dayanıksızlık düzeylerinin, birbirleriyle ilişkileri analiz edilmiştir. Sıkıntıya dayanma ile akademik ortalama arasında pozitif yönlü ilişkinin olduğu, genel erteleme ile akademik erteleme arasında pozitif yönlü ilişkinin olduğu, genel erteleme ile akademik ortalama arasında ters yönlü ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, genel erteleme ile rahatsızlığa ve sıkıntıya dayanıksızlık faktörleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Aynı şekilde akademik erteleme ile rahatsızlığa dayanıksızlık ile sıkıntıya dayanıksızlık faktörleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Araştırmanın sonuçları, sınırlılıkları ve gelecek araştırmalar için öneriler literatür doğrultusunda tartışılmıştır.