Early Maladaptive Schemas Related to Unipolar and Bipolar Depression: Similarities and Differences
1Uzm. Dr. Çorlu Military Hospital
2Asst. Assoc. Dr. GATA Psychiatry
J Cogn Behav Psychother Res 2012; 1(3): 145-151
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Objective and methodology: Cognitive theory of depression has begun to examine the difference between bipolar and unipolar depression in the context of thinking features. Yet, little is known about the same and seperated points of bipolar and unipolar depression. The objective is evaluating relationship between cognitive schemas of bipolar and unipolar patients. Bipolar and unipolar depression patients and a control group were enrolled in the study. Beck Depression Inventory, Young Mania Scale and Young Schema Questionnaire were administered to the groups.
Results: There was significant difference between unipolar and control groups in “Abandonment/instability”. In “mistrust/abuse” significant difference was between unipolar and bipolar and between unipolar and control groups. ln “entitlement/self-centeredness” difference was between unipolar and control groups. In all other schemas, difference was between unipolar and control and bipolar and control groups. In these schemas, control group had significantly lower scores than others. Unipolar and bipolar groups were similar.
Conclusion: In patient groups, schemas like defectiveness, incompetence, failure, vulnerability to danger and undeveloped self were indicative of low self-perception. This case draws attention to distortions in self-perception. When the absence of difference between bipolar and controls in “mistrust/abuse” and “abandonment/instability” schemas is evaluated in terms of cognitive triad, it is suggested that environmental perspective in this group of patients did not exhibit pessimistic features. The only significantly different schema between unipolar and bipolar groups was “mistrust/abuse”. This suggests that bipolar group didn’t have negative thoughts like unipolar patients about the perception of the enviroment.


Bipolar ve Unipolar Depresyonda Erken Dönem Uyumsuz Şemalar: Benzerlikler ve Farklılıklar
1Uzm. Dr. Çorlu Asker Hastanesi
2Yar. Doç. Dr. GATA Psikiyatri
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2012; 1(3): 145-151

Amaç ve Yöntem: Depresyonun bilişsel modeli, unipolar ve bipolar depresyon arasındaki farkları düşünme özellikleri bağlamında incelemiştir. Halen unipolar ve bipolar depresyonun benzeşen ve farklılaşan özellikleri hakkında bilgimiz yetersizdir. Amaç, bipolar ve unipolar depresyonda, bilişsel şemalar arasındaki ilişki bağlamında benzerlik ve farklılıkları değerlendirmektir. Unipolar depresyon, bipolar bozukluk hastaları ve kontrol grubu çalışmaya alınmıştır. Beck Depresyon, Young Mani ve Young Şema ölçekleri uygulanmıştır.
Bulgular: Terk edilme şeması açısından unipolar ve kontrol grubu arasındaki fark anlamlıydı. Güvensizlik/suistimal edilme şemasında unipolar ve bipolar grup arasında ve yine unipolar grupla kontrol grubu arasında fark vardı. Hak görme/büyüklük şemasında ise anlamlı farklılık unipolar ve kontrol grupları arasındaydı. Diğer şemalarda, farklılık unipolar grupla kontrol grubu ve bipolar grupla kontrol grubu arasındaydı. Bu şemalarda, kontrol grubunun puanları diğer iki gruba göre daha düşüktü. Unipolar ve bipolar gruplarının puanları ise benzerdi.
Sonuç: Hasta gruplarında; kusurluluk, yetersizlik, başarısızlık, gelişmemiş benlik, dayanıksızlık gibi şemalar düşük kendilik algısına işaret etmektedir. Güvensizlik ve terk edilme şemaları açısından bipolar ve kontrol grupları arasında farkın olmaması kognitif triad açısından değerlendirildiğinde, bipolar grupta insanlara bakış açısının olumsuz olmadığını düşündürmektedir. Unipolar ve bipolar gruplar arasında anlamlı farklılık gözlenen tek şema, Güvensizlik/suistimal edilme şemasıydı. Bu durum, bipolar grupta olan hastaların, çevreyle ilgili olumsuz algılarının olmadığına işaret etmektedir.