Psychometric Properties of the Turkish Version of the Belief About Losing Control Inventory: Testing the Measurement Invariance Across Gender
1Department of Psychological Counseling and Guidance, Erzincan Binali Yıldırım University, Erzincan, Türkiye
2Department of Psychological Counseling and Guidance, Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla, Türkiye
J Cogn Behav Psychother Res 2024; 13(1): 11-23 DOI: 10.5455/JCBPR.145534
Full Text PDF

Abstract

Recent studies suggest that beliefs regarding losing control may have a pivotal role in the formulation of anxiety-related problems. The Beliefs About Losing Control Inventory (BALCI) is a self-report measure that is employed to assess thought control failure. The BALCI comprises 21 items and three subscales. This study aimed to investigate the psychometric properties and measurement invariance across gender groups of the Turkish version of the BALCI. The BALCI, Obsessive Belief Questionnaire-44 (OBQ-44), Vancouver Obsessional Compulsive Index (VOCI), Anxiety Sensitivity Index-3 (ASI-3), and State-Trait Anxiety Inventory–Trait Version (STAI-T) were administered to 531 volunteer undergraduates. Confirmatory factor analysis replicated the original 21-item three-factor structure of the BALCI. Internal consistency of the BALCI total and subscales were adequate. Retest reliability for the total scores of the BALCI was .76, for the subscales varying from 0.72 to 0.78. The BALCI scores significantly correlated with OBQ-44, ASI-3, and STAI-T. The BALCI and subscales also explained a significant amount of variance in OCD symptoms above and beyond obsessive beliefs. This study also provided evidence of the measurement invariance of the BALCI across gender groups. In conclusion, the Turkish version of the BALCI is a valid and reliable instrument to assess negative beliefs regarding losing control.


Kontrol Kaybı İnançları Envanteri’nin (BALCI) Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri: Cinsiyetler Arası Ölçüm Değişmezliğinin Test Edilmesi
1Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2024; 13(1): 11-23 DOI: 10.5455/JCBPR.145534

Güncel çalışmalar, kontrol kaybı hakkındaki inançların, anksiyete ile ilişkili problemlerin oluşumunda merkezi bir rol oynayabileceğini öne sürmektedir. Kontrol Kaybı İnançları Envanteri [Belief About Losing Control Inventory (BALCI)], kontrol başarısızlığı düşüncelerini değerlendirmek için kullanılan bir öz bildirim ölçüm aracıdır. BALCI, 21 madde ve üç alt ölçekten oluşmaktadır. Bu çalışma, BALCI’nın Türkçe versiyonunun psikometrik özelliklerini ve cinsiyet grupları arasındaki ölçüm değişmezliğini incelemeyi amaçlamaktadır. BALCI’nın psikometrik özelliklerini belirlemek için, Obsesif İnançlar Anketi-44 (OBQ-44), Vancouver Obsesif Kompulsif İndeksi (VOCI), Anksiyete Duyarlılığı İndeksi-3 (ASI-3) ve Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri-Sürekli Form (STAI-T) ile 531 gönüllü üniversite öğrencisinden veri toplandı. Doğrulayıcı faktör analizi, BALCI’nın orijinal 21 maddelik üç faktör yapısını tekrarladı. BALCI’nın toplam ve alt ölçeklerinin iç tutarlılığı yeterli bulunmuştur. BALCI’nın güvenilirlik çalışması için test-tekrar test uygulamasında toplam puanları için 0,76, alt ölçekler için ise 0,72’den 0,78’e değiştiği görüldü. BALCI puanları OBQ-44, ASI-3 ve STAI-T ile anlamlı düzeyde korele bulundu. BALCI ve alt ölçekler, takıntılı inançların ötesinde, OKB semptomları üzerinde anlamlı bir varyans miktarını da açıklamaktadır. Bu çalışma, ayrıca BALCI’nın cinsiyet grupları arası ölçüm değişmezliğine dair kanıtlar sunmuştur. Sonuç olarak, BALCI’nın Türkçe versiyonunun, kont-rol kaybı hakkındaki olumsuz inançları değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir araç olduğu sonucuna varıldı.