Antisocial Behavior Scale for Secondary School Students: Validity and Reliability Studies
1Doctoral Student, Department of Guidance and Psychological Counseling, Yıldız Technical University, Istanbul, Türkiye
2Kırşehir Ahi Evran University Faculty of Education, Department of Educational Sciences, Department of Guidance and Psychological Counseling, Kırşehir, Tuürkiye
J Cogn Behav Psychother Res 2024; 13(1): 24-33 DOI: 10.5455/JCBPR.158629
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

This study aims to develop the “Antisocial Behavior Scale for Secondary School Students” to determine antisocial behaviors in secondary school students. For scale development, a 13-item, 3-point Likert-type scale was developed with three subdimensions: violence, appropriate behavior, and inappropriate behavior, explaining 53.7% of the total variance. The scale items were based on the problem behavior theory. In the development of the scale, four different study groups studying in secondary schools in the 2021–2022 academic year were studied. A total of 806 middle school students participated in the study. Within the scope of the validity studies of the scale, expert opinion was used for face and content validity, and exploratory and confirmatory factor analyses were used for construct validity. Exploratory factor analysis yielded a three-dimensional structure. Confirmatory factor analysis supported the structure (χ2/df=2.50, RMSEA=0.05, CFI=0.98, GFI=0.95, AGFI=0.93, NNFI=0.97). The calculated internal consistency reliability coefficient of the scale ranged between 0.70 and 0.80 for the first administration, between 0.70 and 0.84 for the second administration, and between 0.69 and 0.93 for the test–retest reliability. In line with these findings, it was concluded that the Antisocial Behavior Scale for Secondary School Students is a valid and reliable measurement tool.


Ortaokul Öğrencileri İçin Antisosyal Davranış Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi, İstanbul, Türkiye
2Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Kırşehir, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2024; 13(1): 24-33 DOI: 10.5455/JCBPR.158629

Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinde antisosyal davranışları belirlemeye yönelik “Ortaokul Öğ-rencileri İçin Antisosyal Davranış Ölçeği” geliştirmektir. Ölçek geliştirme amacı doğrultusunda şiddet, uygun davranış ve uygun olmayan davranış olmak üzere üç alt boyuttan oluşan toplam varyansın %53,7’sini açıklayan 13 maddelik üçlü likert tipte bir ölçek geliştirildi. Ölçek maddelerinin yazılmasında Problem Davranış Teorisi esas alındı. Ölçeğin geliştirilmesinde 2021–2022 akademik yılında ortaokullarda eğitim gören dört farklı çalışma grubu ile çalışıldı. Araştırmaya 806 ortaokul öğrencisi katıldı. Ölçeğin geçerlilik çalışmaları kapsamında görünüş ve kapsam geçerliliği için uzman görüşüne başvuruldu; yapı geçerliliği için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerine başvuruldu. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda üç boyutlu bir yapı elde edildi. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ise yapı desteklendi (χ2/df=2,50, RMSEA=0,05, CFI=0,98, GFI=0,95, AGFI=0,93, NNFI=0,97). Ölçeğin hesaplanan iç tutarlılık güvenilirlik katsayısı birinci uygulama için 0,70 ile 0,80 arasında, ikinci uygulama için 0,70 ile 0,84 arasında ve test tekrar test güvenilirlik 0,69 ile 0,93 arasında değişmektedir. Bu bulgular doğrultusunda geliştirilen Ortaokul Öğrencileri İçin Antisosyal Davranış Ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna varıldı.