The Relationship Between Childhood Traumas, Alexithymia, Perceived Social Support, and Internalized Stigma in Individuals with Antisocial Personality Disorder
1Department of Psychiatry, Elazığ Fethi Sekin State Hospital, Elazığ, Türkiye
2Department of Psychiatry, Gaziosmanpaşa University Faculty of Medicine, Tokat, Türkiye
3Clinic of Psychiatry, Elazığ Mental Health and Diseases Hospital, Elazığ, Türkiye
4Clinic of Psychiatry, Gaziantep University Faculty of Medicine Hospital, Gaziantep, Türkiye
J Cogn Behav Psychother Res 2024; 13(1): 45-55 DOI: 10.5455/JCBPR.49038
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, childhood traumas, alexithymia, perceived social support, and internalized stigma were compared with controls in patients with antisocial personality disorder (ASPD). A total of 125 participants (75 ASPD, 50 controls) were included in this study. The Childhood Trauma Questionnaire (CTQ), the Toronto Alexithymia Scale (TAS), the Internalized Stigma of Mental Illness Scale (ISMI), and the Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) were administered to all participants. All subscales and total scores of the scale, except for physical neglect, were higher in the ASPD group than in the healthy control group (p<0.001 in all subscales). All subscales of TAS were higher in the patient group than in the control group, except for difficulty in extroverted thinking (p values for difficulty in recognizing emotions, difficulty in expressing emotions, and total alexithymia scores, respectively; p<0.001, p=0.017, p<0.001). All subscales except for resistance to stigma of ISMI were higher in the patient group than in the control group. MSPSS was poor in all subscales with ASPD (p<0.001). Patients with substance use disorder had higher scores on physical neglect, emotional neglect, physical abuse, emotional abuse, and total scores of the CTQ (F=5.403, p=0.001; F=2.036, p=0.002; F=8.565, p=0.001; F=3.106, p=0.022; F=4.269, p<0.001, respectively). The CTSS emotional neglect, physical abuse, and total scores of the scale were higher in the patient group with self-incision scars than in the other group (F=1.994, p=0.016; F=2.755, p=0.019; F=1.496, p=0.016, respectively). Results showed that it is very important to prevent childhood traumas in order to raise mentally healthy individuals. Social support has been shown to help people with psychiatric illness in terms of functionality and treatment.


Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olan Bireylerde Çocukluk Çağı Travmaları, Aleksitimi, Algılanan Sosyal Destek ve İçselleştirilmiş Damgalanma İlişkisi
1Elazığ Fethi Sekin Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Elazığ, Türkiye
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye
3Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Elazığ, Türkiye
4Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Gaziantep, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2024; 13(1): 45-55 DOI: 10.5455/JCBPR.49038

Bu çalışma, Antisosyal Kişilik Bozukluğu (ASKB) olanlarda çocukluk çağı travmaları, aleksitimi, algılanan sosyal destek ve içselleştirilmiş damgalanma düzeylerini sağlıklı kontroller ile karşılaştırarak incelemek amacıyla yapıldı. Çalışmaya, 75’i ASKB grubu ve 50’si sağlıklı kontrol grubu olmak üzere toplam 125 kişi dahil edildi. Tüm katılımcılara Çocukluk Çağı Travma Yaşantılar Ölçeği (ÇÇTYÖ), Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ), Ruhsal Hastalıklar İçin İçselleştirilmiş Damgalama Ölçeği (RHİDÖ) ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) uygulandı. ASKB grubunun; ÇÇTYÖ fiziksel ihmal harici tüm alt boyutları ve ölçeğin toplam skorları sağlıklı kontrol grubundan yüksekti (Alt boyutların hepsinde p<0,001 idi). TAÖ dışa dönük düşünmede güçlük hariç tüm alt boyutları hasta grubunda sağlıklı kontrol grubundan fazlaydı (Duyguları tanımada güçlük, duyguları ifade etmede güçlük ve toplam aleksitimi skorları için p değerleri sırasıyla; <0,001, 0,017, <0,001). RHİDÖ damgalanmaya karşı direnç harici tüm alt boyutlar hasta grubunda sağlıklı kontrol grubundan yüksekti. ÇBASDÖ tüm alt boyutlarda ASKB grubunda kötü olarak hesap edildi (Tüm alt boyutlarda p<0,001 idi). Madde kullanımı olan hastaların ÇÇTYÖ fiziksel ihmal, duygusal ihmal, fiziksel istismar, duygusal istismar ve ölçeğin toplam skorları madde kullanımı olmayan hastalardan yüksekti (sırasıyla; F=5,403, p=0,001; F=2,036, p=0,002; F=8,565, p=0,001; F=3,106, p=0,022; F=4,269, p<0,001). Vücudunda kendi yaptığı kesi izi olan hasta grubunun ÇÇTYÖ duygusal ihmal, fiziksel istismar ve ölçeğin toplam skorları diğer gruptan yüksekti (sırasıyla; F=1,994, p=0,016; F=2,755, p=0,019; F=1,496, p=0,016). Elde ettiğimiz sonuçlardan yola çıkarak çocukluk döneminde yaşanan travmaların engellenebilmesi ruhsal olarak daha sağlıklı bireyler yetişebilmesi için oldukça önemlidir. Psikiyatrik hastalığı olan kişilerin sosyal olarak iyi desteklenmeleri ise hem hastaların işlevselliği hem de tedavileri açısından olumlu olacaktır.