The Use and Effects of Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) as a Third-Wave CBT Method in Various Psychopathologies
1Hasan Kalyoncu University, Clinical Psychology Doctoral Program, Gaziantep, Türkiye
2Ankara Social Sciences University, Department of Psychology, Ankara, Türkiye
J Cogn Behav Psychother Res 2024; 13(1): 104-110 DOI: 10.5455/JCBPR.144482
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Cognitive behavioral analysis system of psychotherapy (CBASP) is a cognitive behavioral psychotherapy developed for the treatment of chronic depression and shown to be effective in controlled studies. CBASP suggests that the thought structure of an individual with chronic depression is stuck in Piaget’s cognitive developmental stages of preoperational thinking. It has been argued that there are some similarities between chronically depressed individuals and pre-operational children in terms of their thinking. The goal of treatment is to elevate pre-operational thinking to more advanced cognitive stages and to help individuals develop coping patterns, skills in interpersonal relationships, and effective communication that will help them understand the consequences of their behavior. Since the theory was specifically developed for chronic depression, most studies have been conducted in this field, but there are opinions that the general principles of CBASP can be applied to other psychological disorders other than chronic depression by making some changes to the model. CBASP’s basic techniques of situation and interpersonal discriminant analysis can be adapted to the treatment of other psychological problems, such as bipolar depression, childhood depression, personality disorders, marital conflict, and chronic depression. This study aims to review the research on the effect of CBASP on chronic depression and other nondepressive psychopathologies.


Bir Üçüncü Dalga Bilişsel Davranışçı Terapi Yöntemi Olarak Bilişsel Davranışçı Sistem Analizi Psikoterapisinin (CBASP) Çeşitli Psikopatolojilerde Kullanımı ve Etkileri
1Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Klinik Psikoloji Doktora Programı, Gaziantep, Türkiye
2Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2024; 13(1): 104-110 DOI: 10.5455/JCBPR.144482

Bilişsel Davranışçı Sistem Analizi Psikoterapisi (CBASP), kronik depresyon tedavisi için geliştirilmiş ve yapılan kontrollü çalışmalarla etkili olduğu gösterilmiş bir bilişsel davranışçı psikoterapidir. CBASP, kronik depresyonu olan bireyin düşünce yapısının Piaget’in bilişsel gelişim aşamalarından işlem öncesi dönem düşünme biçimine takıldığını öne sürmektedir. Kronik depresyondaki bireyler ile işlem öncesi dönemdeki çocuklar arasında düşünce yapısı bakımından bazı benzerlikler olduğunu savunmaktadır. Tedavide hedefi, işlem öncesi düşünce biçimini daha ileri bilişsel aşamalara yükseltmek; bireylerin başa çıkma kalıplarını, kişiler arası ilişkilerdeki becerilerini geliştirmeleri ve davranışlarının sonuçlarını anlamalarına yardımcı olacak şekilde etkili iletişim kurmalarını sağlayabilmektir. Kuram, özel olarak kronik depresyona dönük geliştirildiği için en çok çalışma bu alandadır fakat CBASP’nin genel ilkelerinin model üzerinde bazı değişiklikler yapılarak kronik depresyon dışında başka psikolojik rahatsızlıklara da uygulanabileceği konusunda görüşler bulunmaktadır. CBASP’nin temel teknikleri olan durum ve kişiler arası ayrım analizi teknikleri, kronik depresyonun yanı sıra bipolar depresyon, çocukluk çağı depresyonu, kişilik bozuklukları, evlilik çatışması gibi başka psikolojik sorunların tedavisine de uyarlanabilmektedir. Bu makalenin amacı, CBASP’nin kronik depresyon ve depresyon dışı diğer psikopatolojiler üzerine etkisine ilişkin araştırmaları gözden geçirmektir.