Understanding Somatization During the Pandemic: Exploring Its Relationship with Coronavirus Anxiety, Health Anxiety, and Cyberchondria Levels
1Independent researcher, Türkiye
2Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Psychology, Aydın, Türkiye
J Cogn Behav Psychother Res - DOI: 10.5455/JCBPR.171046
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic has impacted both the physical and psychological health of people all around the world. In this study, the relationships of somatization symptoms with health anxiety, coronavirus anxiety, and cyberchondria levels in individuals during the COVID-19 pandemic were explored. A total of 172 people (79.1% women) with an average age of 26.9 years participated in the study. Health Anxiety Scale, Coronavirus Anxiety Scale, Somatization Scale, and Cyberchondria Scale were administered to the participants. The results showed that age, time spent online, coronavirus anxiety, hypersensitivity to bodily symptoms, anxiety, and dysfunctional internet use were positively associated with somatization symptoms, whereas doctor–patient interaction was negatively associated. In conclusion, hypersensitivity to bodily symptoms and anxiety has a partial mediating role between coronavirus anxiety and somatization symptoms. The findings of this study highlight the significance of the methods and duration of internet information searches, as well as the accuracy of information acquired via doctor–patient communication, in elucidating somatization symptoms, which are known to elevate during pandemic periods.


Pandemi Döneminde Somatizasyonu Anlamak: Koronavirüs Anksiyetesi, Sağlık Anksiyetesi ve Siberkondri Düzeyleri ile İlişkisinin İncelenmesi
1Bağımsız araştırmacı, Türkiye
2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Aydın, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research - DOI: 10.5455/JCBPR.171046

Koronavirüs hastalığı (COVID-19) pandemisinin hem fiziksel hem de psikolojik sağlığımızı etkilediği bilinmektedir. Bu çalışmada, COVID-19 pandemisi döneminde bireylerin, somatizasyon belirtileriyle sağlık anksiyetesi, koronavirüs anksiyetesi ve siberkondri belirtileri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlandı. Çalışmaya, yaş ortalaması 26,9 yıl olan toplam 172 kişi (%79,1’i kadın) katıldı. Katılımcılara, Sağlık Anksiyetesi Ölçeği, Koronavirüs Anksiyetesi Ölçeği, Somatizasyon Ölçeği ve Siberkondri Ölçeği uygulandı. Sonuçlar; yaş, internette geçirilen zaman, koronavirüs anksiyetesi, bedensel belirtilere aşırı duyarlılık ve kaygı ile işlevsel olmayan internet kullanımının somatizasyon belirtileriyle pozitif yönde, doktor-hasta etkileşiminin ise negatif yönde ilişkili olduğunu gösterdi. Ayrıca, koronavirüs anksiyetesi ile somatizasyon belirtileri arasında bedensel belirtilere aşırı duyarlılık ve kaygının kısmi aracı etkisinin olduğu sonucuna ulaşıldı. Çalışma sonuçları, salgın dönemlerinde artış gösterdiği bilinen somatizasyon belirtilerinin açık-lanmasında özellikle internette bilgi arama yolları ve süresi ile doktorla kurulan iletişim sonucunda alınan doğru bilginin önemine işaret etmektedir.