Examination of Psychological Symptoms in Adults Related to Adverse Childhood Experiences, Cognitive Fusion, Experiential Avoidance, and Perceived Social Support
1Ankara University, Faculty of Language and History Geography, Department of Psychology, Ankara, Türkiye
J Cogn Behav Psychother Res - DOI: 10.5455/JCBPR.167093
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

This study determines the relationships between psychological symptoms in adults and adverse childhood experiences, cognitive engagement, experiential avoidance, and perceived social support. Moreover, this study elucidates whether psychological symptoms differ according to demographic variables such as age, gender, and education level. Participants included adults aged 18–65 years. Data were collected using brief symptom ınventory, childhood trauma questionnaire short form, cognitive fusion questionnaire, acceptance and action questionnaire, and multidimensional scale of perceived social support. Results of the analysis indicated that adverse childhood experiences, cognitive fusion, and perceived social support predict psychological symptoms in adults. Moreover, depression, anxiety, negative self, and hostility symptoms were found to be higher among participants aged 18–24 years compared with those in the 25–40 and 41–65 years age groups. This study will contribute to understanding the nature of psychological symptoms and identify the intervention areas of psychotherapies. For instance, cognitive fusion, which is one of the intervention areas of acceptance and commitment therapy—one of the third wave psychotherapy approaches—and cognitive defusion techniques may play an important role for treating psychological symptoms. Moreover, the findings indicate the need for psychological support, especially among young people.


Yetişkinlerde Psikolojik Belirtilerin Çocukluk Çağı Olumsuz Yaşantıları, Bilişsel Birleşme, Yaşantısal Kaçınma ve Algılanan Sosyal Destek Açısından Değerlendirilmesi
1Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research - DOI: 10.5455/JCBPR.167093

Bu çalışmanın temel amacı, yetişkinlerde görülen psikolojik belirtiler ile çocukluk çağı olumsuz yaşantıları, bilişsel birleşme, yaşantısal kaçınma ve algılanan sosyal destek arasındaki ilişkileri belirlemektir. Psikolojik belirtilerin yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi gibi demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek de çalışmanın diğer amacıdır. Araştırmanın örneklemi 18–65 yaş aralığındaki yetişkinlerden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Kısa Semptom Envanteri, Çocukluk Dönemi Örselenme Yaşantıları Ölçeği Kısa Formu, Bilişsel Birleşme Ölçeği, Kabul ve Eylem Formu II ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanılmıştırkul-lanıldı. Yapılan analizler, çocukluk çağı olumsuz yaşantılarının, bilişsel birleşmenin ve sosyal desteğin psikolojik belirtileri yordadığını göstermektedir. Buna ek olarak, 18–24 yaş aralığındaki katılımcılarda depresyon, kaygı, olumsuz benlik ve hostilite belirtileri 25–40 yaş ve 41–65 yaş grubundaki katılımcılara göre daha yüksek bulundu. Bu çalışmanın psikolojik belirtilerin doğasını anlamaya ve psikoterapilerin müdahale alanlarını belirlemeye katkı sağlayacağı düşünüldü.