Examination of Psychotic-like Experiences in Men Applying for Gun License
1Department of Psychiatry, Giresun Training and Research Hospital, Giresun, Türkiye
2Department of Psychiatry, Giresun University Faculty of Medicine, Giresun, Türkiye
J Cogn Behav Psychother Res - DOI: 10.5455/JCBPR.166642
Full Text PDF

Abstract

Worldwide, firearms are among the leading causes of injury and death and are an important public health problem concerning mortality and morbidity. This study aims to examine psychotic-like experiences (PLEs) in individuals who apply for a gun license (GL) and investigate personality traits and impulsiveness that may be associated with PLEs in these individuals. The GL group comprised 130 individuals, and the control group comprised 60 individuals. For the analyses, Personality Belief Questionnaire-Short Form (PBQ-SF), Community Assessment of Psychic Experiences Scale-Positive Dimension (CAPE-P), Barrat Impulsiveness Scale-11 (BIS-11), Beck Depression Inventory, Beck Anxiety Inventory, and Sociodemographic Data Form were utilized. CAPE-P score did not differ between the GL and control groups. In the GL group, the regression analyses found a statistically significant relationship between the change in the CAPE-P score, and PBQ-SF antisocial score and BIS-11 score. Evaluations for GLs are made cross-sectionally. Individuals attempt to show themselves well since the person’s motivation is to obtain GL. Additionally, evaluations are made based on the person’s statement. Revising the laws on armament worldwide and in our country, increasing interventions to reduce individual armament, creating information and training programs for society regarding the problems that can be caused by individual guns, increasing the efforts to prevent the illegal supply of guns, and ensuring that psychiatric evaluation can be made more longitudinally during GL recruitment can reduce individual armament and related problems in the world. Furthermore, notably, the problems that PLEs can potentially create in society apply to GL holders.


Silah Ruhsatı İçin Başvuruda Bulunan Erkeklerde Psikoz Benzeri Yaşantıların İncelenmesi
1Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Giresun, Türkiye
2Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research - DOI: 10.5455/JCBPR.166642

Ateşli silahlar, yaralanma ve ölümün önde gelen nedenleri arasında yer almakta olup, mortalite ve morbidite açısından önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışma, silah ruhsatı başvurusunda bulunan bireylerde psikoz benzeri yaşantıları incelemeyi ve bu bireylerde psikoz benzeri yaşantıları ile ilişkili olabilecek kişilik özelliklerini ve dürtüselliği araştırmayı amaçlamaktadır. Silah ruhsatı grubu 130 kişiden, kontrol grubu ise 60 kişiden oluşmuştur. Kişilik İnanç Ölçeği-Kısa Form (KİÖ-KF), Toplumda Psişik Yaşantıları Değerlendirme Ölçeği-Pozitif Boyut (TPYÖ-P), Barrat Dürtüsellik Ölçeği-11 (BDÖ-11), Beck Depresyon Envanteri, Beck Anksiyete Envanteri ve Sosyodemografik Veri Formu analizler için kullanıldı. TPYÖ-P skoru silah ruhsatı ve kontrol grupları arasında farklılık göstermedi. Silah ruhsatı grubunda, regresyon analizleri TPYÖ-P skorundaki değişim ile KİÖ-KF antisosyal skoru ve BDÖ-11 skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu. Silah ruhsatlarına ilişkin değerlendirmeler kesitsel olarak yapılmaktadır. Kişinin motivasyonu silah ruhsatı almak olduğundan bireyler kendilerini iyi göstermeye çalışır. Ayrıca kişinin beyanına göre değerlendirmeler yapılır. Tüm dünyada ve ülkemizde silahlanmaya ilişkin kanunların revize edilmesi, bireysel silahlanmanın azaltılmasına yönelik müdahalelerin artırılması, bireysel silahların yaratabileceği sorunlar konusunda topluma yönelik bilgilendirme ve eğitim programları oluşturulması, silahların yasa dışı temininin önlenmesine yönelik çalışmaların artırılması, silah ruhsatı alımı sırasında psikiyatrik değerlendirmenin daha uzunlamasına yapılabilmesinin sağlanması dünyadaki bireysel silahlanma ve buna bağlı sorunların azaltılmasını sağlayabilir. Psikoz benzeri yaşantıların toplumda potansiyel olarak yaratabileceği sorunların silah ruhsatı sahipleri için de geçerli olduğunu belirtmek gerekir.