Comparison of Emotional Schemas and Metacognitions in Major Depressive Disorder Patients with and without Mixed Symptoms
1Clinic of Mental Health and Diseases, Afyonkarahisar State Hospital, Afyonkarahisar, Turkey
2Clinic of Mental Health and Diseases, Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
3Beykent University, Department of Psychology, Istanbul, Turkey
J Cogn Behav Psychother Res 2023; 12(3): 254-263 DOI: 10.5455/JCBPR.146803
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The aim of our study is to examine the relationship of emotional schemas and metacognitions with mixed symptoms in Major Depressive Disorder (MDD). Our study included 95 MDD patients who applied to the adult psychiatry outpatient clinic of University of Health Sciences Bursa Yüksek Ihtisas Training and Research Hospital. The patients were divided into the mixed-featured group and the pure depression group according to the Hypomania Checklist-32 (HSL-32) scale and were evaluated with the Metacognition Scale-30 (MCS-30) and the Leahy Emotional Schemas Scale (LESS). A statistically significant correlation was found between HSL-32 scores and LESS-“Control” and LESS “Nickness” subscale scores. According to logistic regression analysis, MCQ-“Cognitive Confidence” factor was found as a predictor of mixed symptoms. In the study, it was found that numbness and low control emotional schemas were more prominently activated in the mixed-specific depression group compared to the pure depression group, and there was a relationship between mixed features and numbness and control emotional schemas. Rigid emotional schemas, adaptive emotional schemas, and negative beliefs about emotions scored similarly in the two groups. Although unhelpful metacognitive factors were found to be higher in both groups, they were higher in the pure depression group than in the mixed-featured group. Cognitive lack of confidence was found to be higher in the pure depression group. High cognitive confidence may be a predictor of mixed traits.


Karma Belirtili Olan ve Olmayan Majör Depresif Bozukluk Hastalarında Duygusal Şemalar ve Metakognisyonların Karşılaştırılması
1Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Afyonkarahisar, Türkiye
2Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Bursa, Türkiye
3Beykent Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2023; 12(3): 254-263 DOI: 10.5455/JCBPR.146803

Çalışmamızın amacı duygusal şemalar ve metakognisyonların, Majör Depresif Bozukluk’ta (MDB) karma belirtilerle olan ilişkisini incelemektir. Çalışmamıza Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi erişkin psikiyatri polikliniğine başvuran 95 MDB hastası alındı. Hastalar Hipomani Soru Listesi-32(HSL-32) ölçeğine göre karma özellikli olan grup ve pür depresyon grubu olarak ayrıldı ve üstbiliş Ölçeği-30(ÜBÖ-30) ve Leahy Duygusal Şemalar Ölçeği (LDŞÖ) ile değerlendirildi. HSL-32 puanlarıyla LDŞÖ-“Kontrol” ve LDŞÖ “Hissizlik” alt ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde korelasyon bulundu. Lojistik regresyon analizine göre karma belirti yordayıcısı olarak ÜBÖ-“Bilişsel Güven” faktörü bulundu. Çalışmada karma özellikli depresyon grubunun pür depresyon grubuna göre hissizlik ve kontrolün azlığı duygusal şemalarının daha belirgin aktive olduğu, karma özelliklerle hissizlik ve kontrol duygusal şemaları arasında ilişki olduğu bulundu. Katı duygusal şemalar, adaptif duygusal şemalar ve duygular hakkında olumsuz inançlar iki grupta benzer puanlar aldı. Yararsız üstbilişsel faktörler her iki grupta yüksek saptanmasına rağmen pür depresyon grubunda karma özellikli gruba göre daha yüksektir. Pür depresyon grubunda bilişsel güven eksikliği daha yüksek bulunmuştur. Bilişsel güvenin yüksek olması karma özelliklerin bir yordayıcısı olabilir.