Cognitive Behavioral Therapy Implementations and Techniques in Panic Disorder: A Review
1Çankırı Karatekin University, Faculty of Literature, Department of Psychology, Uluyazı, Çankırı, Turkey
2Dicle University Literature Faculty, Department of Pychology, Diyarbakır, Turkey
J Cogn Behav Psychother Res 2021; 10(2): 245-255 DOI: 10.5455/JCBPR.128029
Full Text PDF

Abstract

In this review, Cognitive Behavioral Techniques (CBT) that are applied for people with panic disorder are examined. Panic Disorder (PD), in the category of anxiety disorders, is identified as extreme fear and uneasiness, repeated and unexpected panic attacks. When coexisting with agoraphobia associated with poor quality of life, it becomes a chronic feature, which can disable the person functionally. The study shows that childhood traumas, domestic violence, smoking, alcohol abuse, marriage problems, specific tragic events, tend to be anxious, and such like situations increase the risk of suffering from panic disorder. Applications of CBT-based technique specific to panic disorder aim to break the vicious cycle and restructure the patients’ thoughts. The purpose of the review is to explain different concepts such as bibliotherapy, cognitive restructuring, Socratic questioning, relaxation techniques, systematic desensitization, exposure, psycho-education, coping strategies, homework and mindfulness techniques. The review also aims to evaluate the effectiveness of these concepts. Generally, CBT techniques can help patients regulate cognition by handling their emotions and behavior caused by thoughts. Thus, the study also examines internet-based CBT, family, and group therapy works used in the panic disorder CBT model. The literature shows that CBT is an effective therapy technique for panic disorder.


Panik Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulama ve Yöntemleri: Bir Gözden Geçirme Çalışması
1Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Uluyazı, Çankırı, Türkiye
2Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Diyarbakır, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2021; 10(2): 245-255 DOI: 10.5455/JCBPR.128029

Bu çalışmada, Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) süreçlerine dahil olan ve panik bozukluk teşhisi konulan kişilere uygulanan BDT teknikleri ele alınmıştır. Panik Bozukluk (PB) anksiyete bozuklukları kategorisinde olup; ani aşırı korku ve tedirginlik, tekrarlanan ve beklenmedik panik atak şeklinde tanımlanmaktadır. Düşük yaşam kalitesi ile ilişkili olan agorafobi ile birlikte seyrettiğinde, işlevsel anlamda kişiyi devre dışı bırakabilen, kronik bir özelliğe sahip olduğu belirtilmektedir. Çocukluk döneminde yaşanan travmatik yaşantılar, aile içi şiddete maruz kalma, alkol kötüye kullanımı, tütün kullanımı, evlilikle ilgili sorunlar, spesifik üzücü olaylar ve kaygılı olma eğilimi gibi etken durumların bireylerde PB ortaya çıkma riskini arttırdığı çalışmalarca ileri sürülmüştür. BDT tekniklerini temel alan uygulamalar, panik bozukluk özelinde, kısır döngüyü kırmak ve müdahalelerle hastaların düşüncelerini yeniden yapılandırmak üzerinedir. Bibliyoterapi, bilişsel yeniden yapılandırma, sokratik sorgulama, gevşeme egzersizleri, sistematik duyarsızlaştırma, maruz bırakma, psiko-eğitim, baş etmeye dayalı stratejiler, ev ödevi ve mindfulness teknikleri mevcut çalışma kapsamında ele alınmıştır. BDT temelli bu tekniklerin genel amacı, düşünce sebepli oluşan duygu ve davranışı, bilişi yeniden ele alarak düzenlemektir. Bu nedenle, panik bozuklukta kullanılan BDT teknikleri ve panik bozukluk özelinde BDT’nin internet tabanlı kullanımı, aile ve grup terapisi çalışmaları incelenmiştir. Yapılan alan yazın çalışmaları BDT’nin panik bozuklukta etkili bir yöntem olduğunu ifade etmektedir.