Turkish Validity and Reliability Study of the Generalized Pliance Questionnaire
1Sabahattin Zaim University, Graduate School, Clinical Psychology Doctoral Program, Doctoral Student, Istanbul, Türkiye
2Department of Clinical Psychology, Health Sciences University, Hamidiye Faculty of Life Sciences, Istanbul, Türkiye
J Cogn Behav Psychother Res 2024; 13(1): 56-64 DOI: 10.5455/JCBPR.108456
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, the psychometric properties of the Turkish form of the Generalized Pliance Questionnaire (GPQ), which was developed to measure pliance behavior, one of the rule-governed behavior types that have a theoretical basis formed by Skinner, were examined in the Turkish community. This study included 302 people, consisting of 209 women (69.2%) and 93 men (30.8%), aged between 18 and 62 years (29.18±10.05). For the convergent validity study, in addition to the application of GPQ, the Authenticity Scale, the Need for Social Approval Scale, and the Horney-Coolidge Tridimensional Inventory were administered to 175 individuals. As a result of the correlation analysis for convergent validity, significant correlation coefficients were obtained between the scales. Cronbach’s alpha coefficient of the scale was 0.92. According to the test–retest results applied at 4-week intervals, the correlation coefficient between the two applications was 0.60. As a result of confirmatory factor analysis, the goodness-of-fit index values were found at the required level and the proposed model in the original study was confirmed. In conclusion, the data obtained in this study shows that the GPQ is a measurement tool with strong psychometric properties and is suitable for use in clinical studies in the Turkish community.


Kurala İtaat Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
1Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Klinik Psikoloji Doktora Programı, Doktora Öğrencisi, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2024; 13(1): 56-64 DOI: 10.5455/JCBPR.108456

Bu çalışmada, teorik temelini Skinner’ın oluşturduğu kural-güdümlü davranış türlerinden biri olan itaat davranışının ölçülmesi amacıyla geliştirilen Kurala İtaat Ölçeği’nin (KİÖ) Türkçe formunun psikometrik özellikleri Türk toplumunda incelendi. Çalışma, yaş aralığı 18–62 yıl (29,18±10,05) olan 209 kadın (%69,2) ve 93 erkek (%30,8) olmak üzere toplam 302 kişiden oluşan bir toplum örnekleminde gerçekleştirildi. Yakınsak geçerlilik çalışması için KİÖ ile birlikte 175 kişiye Otantiklik Ölçeği (OÖ), Sosyal Onay İhtiyacı Ölçeği (SOİÖ) ve Horney-Coolidge Üç Boyut Envanteri (HCÜBE) uygulandı. Yakınsak geçerlilik için yapılan korelasyon analizi sonucunda ölçekler arasında anlamlı korelasyon katsayıları elde edildi. Ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0,92 olarak bulundu. Test-tekrar test analizi sonuçlarına göre, dört hafta ara ile uygulanan iki ölçüm arasındaki korelasyon katsayısı 0,60 olarak bulundu. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, uyum iyiliği indeks değerleri gereken düzeyde bulundu ve orijinal çalışmada önerilen model doğrulandı. Sonuç olarak çalışmadan elde edilen veriler, KİÖ’nün güçlü psikometrik özelliklere sahip ve Türk toplumundaki klinik araştırmalarda kullanıma uygun bir ölçüm aracı olduğunu göstermektedir.