Review of Tolstoy’s The Devil in the Context of Cognitive Distortions with Document Analysis Method
1Necmettin Erbakan University, Department of Educational Sciences, Division of Guidance and Psychological Counseling, Konya, Türkiye
J Cogn Behav Psychother Res 2024; 13(1): 77-86 DOI: 10.5455/JCBPR.153515
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Individuals may turn to cognitive distortions in their daily lives due to several factors without being aware of it. The important part in applying cognitive distortions, which vary in number according to different sources, is how often it is used. In that, the dysfunctional beliefs of individuals who use cognitive distortion excessively in the face of problems can be reinforced. This study aims to examine the cognitive distortions used by Yevgeni, the hero of the novel The Devil written by Tolstoy. The study was conducted with the document analysis method, which is one of the qualitative research techniques. The study wherein cognitive distortions were examined over a work could not be observed in the literature. After completing his university education, Yevgeni, who is trying to pay off the debts left by his father’s death, trying to save the inheritance, and wanting to fulfill his own wishes, thinks that he achieved to balance everything in his life at first, but over time he realizes that he failed to do it and he will start to use cognitive distortions (personalization, overgeneralization, mind reading, catastrophizing, accusation, etc.) more. Based on the novel The Devil, it has been observed that literary works can contribute to the literature by using it in the fields of education and mental health.


Tolstoy’un Şeytan Romanının Doküman Analizi Yöntemi ile Bilişsel Çarpıtmalar Bağlamında İncelenmesi
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık Bilim Dalı, Konya, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research 2024; 13(1): 77-86 DOI: 10.5455/JCBPR.153515

Bireyler günlük hayatlarında farkında olmadan pek çok faktörden kaynaklı olarak bilişsel çarpıtmalara başvurabilmektedir. Farklı kaynaklara göre sayılarında değişiklik olan bilişsel çarpıtmalara başvurmada önemli olan kısım ne sıklıkta kullanıldığıdır. Çünkü sorunlar karşısında bilişsel çarpıtmayı aşırı kullanan bireylerin işlevsiz inançları pekişebilmektedir. Yapılan bu çalışmada Tolstoy tarafından yazılan “Şeytan” isimli romanın kahramanı olan Yevgeni’nin kullandığı bilişsel çarpıtmaların incelenmesi amaçlandı. Çalışma nitel araştırma tekniklerinden biri olan doküman analizi yöntemi ile gerçekleştirildi. Bilişsel çarpıtmaların bir eserde incelendiği çalışmaya literatürde rastlanmadı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra babasının vefatı ile kalan borçları ödeyip mirası kurtarmaya çalışan ve kendi isteklerini yerine getirmek isteyen Yevgeni ilk önce dengeyi sağladığını düşünse de zamanla sağlayamadığını anlayarak daha fazla bilişsel çarpıtma (kişiselleştirme, aşırı genelleme, zihin okuma, felaketleştirme, suçlama vb.) kullanmaya başlayacaktır. Şeytan romanından hareketle edebiyatın eğitim ve ruh sağlığı alanlarında kullanılması ile literatüre katkı sağlayabileceği gözlendi.