Adaptation of the Fear of Earthquake Scale into Turkish and the Relationship Between Fear of Earthquakes, Psychological Symptoms, and Coping Self-Efficacy
1Dokuz Eylul University, Faculty of Letters, Department of Psychology, Izmir, Türkiye
2Adana Alparaslan Türkeş Science and Technology University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Psychology, Adana, Türkiye
3Bursa Technical University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Psychology, Bursa, Türkiye
J Cogn Behav Psychother Res - DOI: 10.5455/JCBPR.192614
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

This study aims to adapt the Fear of Earthquake Scale (FES) into Turkish and examine the moderator role of coping self-efficacy in the relationship between fear of earthquakes and psychological symptoms. The sample of the study comprises 869 (624 women and 243 men) participants, who were reached by convenience sampling. The FES, Brief Symptom Inventory (BSI), Positive and Negative Affect Schedule, and Coping Self-Efficacy were administered to the participants. The analyses of the psychometric properties of the FES showed that the internal consistency coefficient of the scale was 0.87 and the test–retest correlation was 0.84. The analysis of construct validity showed that the FES exhibited an acceptable level of fit with one-factor structure. The FES was negatively associated with the subdimension of the BSI and also negatively associated with coping self-efficacy (p<0.01). In the analysis to test the second objective of the study, fear of earthquakes predicted psychological symptoms, and coping self-efficacy acted as a moderator role in this relationship [b=-0.29, 95% GA (-0.43, -0.14], t=-3.89, p<0.001]. The Turkish version of the FES has been demonstrated to be a valid and reliable measurement tool. Moreover, it was concluded that coping self-efficacy has a protective role in the development of psychological symptoms in individuals with a fear of earthquakes. The findings support the use of the Turkish version of the FES in studies to assess fear of earthquakes. The protective role of coping self-efficacy indicates the importance of coping self-efficacy in both intervention and prevention studies.


Deprem Korkusu Ölçeği'nin Türkçe Uyarlaması ve Deprem Korkusu, Psikolojik Belirti ve Başa Çıkma Öz Yeterliliği İlişkisi
1Dokuz Eylül Universitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İzmir, Türkiye
2Adana Alparaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Adana, Türkiye
3Bursa Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Bursa, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research - DOI: 10.5455/JCBPR.192614

Bu çalışma kapsamında, Deprem Korkusu Ölçeği'nin (DKÖ) Türkçeye uyarlamasının gerçekleştirilmesi ve deprem korkusu ile psikolojik belirti arasındaki ilişkide başa çıkma öz yeterliliğinin düzenleyici rolünün incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklemini kolay ulaşılabilen örnekleme yöntemi ile erişilen 869 (624’ü kadın ve 243’ü erkek) katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcılara DKÖ, Kısa Semptom Envanteri (KSE), Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği ve Başa Çıkma Öz Yeterliliği uygulanmıştır. DKÖ’nün psikometrik özelliklerine ilişkin analizlerde iç tutarlılık katsayısı 0,87, test-tekrar test korelasyonu ise 0,84 olarak hesaplanmıştır. Yapı geçerliliği analizlerinde ölçeğin tek faktörlü yapısının kabul edilebilir uyum gösterdiği bulunmuştur. DKÖ’nün KSE alt boyutları ve negatif duygulanım ile pozitif yönde; başa çıkma öz yeterliliği ile negatif yönde ilişkili olduğu görülmüştür (p<0,01). Araştırmanın ikinci amacı için yapılan analizlerde ise deprem korkusunun psikolojik belirtiyi yordadığı ve başa çıkma öz yeterliliğinin bu ilişkide düzenleyici rolünün olduğu tespit edilmiştir (b=-0,29, %95 GA [-0,43, -0,14], t=-3,89, p<0,001). DKÖ Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu görülmüştür. Ek olarak, başa çıkma öz yeterliliğinin deprem korkusu olan bireylerde psikolojik belirti geliştirme açısından koruyucu rolünün olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bulgular, DKÖ’nün Türkçe formunun deprem korkusunu değerlendirmek için yapılacak çalışmalar-da kullanılabileceğini desteklemektedir. Başa çıkma öz yeterliliğinin koruyucu rolü hem müdahale hem de önleme çalışmalarında başa çıkma öz yeterliliğinin rolünün önemine işaret etmektedir.