Adaptation of Willpower Theories Scales to Turkish Culture and Investigation of Psychometric Properties
1Hasan Kalyoncu University, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, Department of Psychology, Gaziantep, Türkiye
J Cogn Behav Psychother Res - DOI: 10.5455/JCBPR.171719
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

According to the Strength Model, willpower is derived from a limited resource, and using willpower reduces its capacity. However, subsequent studies have demonstrated that believing in whether willpower is derived from a limited or unlimited resource affects the capacity of a resource. To measure these implicit beliefs about willpower, researchers developed the willpower theories scale (WTS) in three different areas. The purpose of this study is to conduct Turkish validity and reliability studies on the strenuous mental activity (WTS-MA), resistance to temptations (WTS-RT), and emotion regulation (WTS-ER) scales. For this purpose, data were collected from 498 people age ranging from 18 to 39. The psychometric properties of the scales were examined through validity and reliability analyses. According to the results of the confirmatory factor analysis performed to test construct validity, all three scales exhibited good fit indexes. In terms of convergent validity, their relationships with the Brief Self-Control Scale and the WHO Well-Being Index-5 were examined. Following the reliability analysis, the Cronbach’s alpha values of the scales were calculated as 0.69, 0.57, and 0.56 for WTS-MA, WTS-RT, and WTS-ER, respectively. Consequently, when evaluating the psychometric properties of all three scales, it can be concluded that the Turkish version is valid and reliable, making it suitable for future research.


İrade Teorileri Ölçeklerinin Türk Kültürüne Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
1Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikloji Bölümü, Gaziantep, Türkiye
Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapies and Research - DOI: 10.5455/JCBPR.171719

Dayanma gücü modeline göre irade sınırlı bir kaynaktan yönetilmekte ve iradeyi kullanmak kapasitesini azaltmaktadır. Ancak daha sonra iradenin sınırlı ya da sınırsız bir kaynaktan yönetildiğine olan inancın irade kapasitesini etkilediğini gösteren farklı çalışmalar literatürde yer aldı. Araştırmacılar irade ile ilgili bu örtük inançları ölçmek için üç farklı alanda İrade Teorileri Ölçeği (İTÖ) geliştirmişlerdir. Bu araştırmanın amacı, Yorucu Zihinsel Aktivite (İTÖ-YZA), İstek Uyandıran Şeylere Direnme (İTÖ-İUŞD) ve Duygu Düzenleme (İTÖ-DD) ölçeklerinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışmalarının yapılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda yaşları 18–39 arasında değişen 498 kişiden veriler toplandı. Ölçeklerin psikometrik özellikleri geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılarak incelendi. Yapı geçerliliğini test etmek için yapılan Doğrulayıcı Faktör Analizi sonuçlarına göre her üç ölçeğin de iyi uyum gösterdiği görüldü. Yakınsak geçerlilik kapsamında Kısa Öz Kontrol Ölçeği ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İyilik Durumu Endeksi-5 ile ilişkileri incelendi. Güvenilirlik analizleri sonucunda ise ölçeklerin Cronbach alfa değerleri İTÖ-YZA, İTÖ-İUŞD ve İTÖ-DD için sırasıyla 0,69, 0,57 ve 0,56 olarak hesaplandı. Sonuç olarak üç ölçeğin de psikometrik özellikleri incelendiğinde Türkçe formunun geçerli ve güvenilir olduğu ve gelecek araştırmalarda kullanılabileceği söylenebilir.